Trang chủ Thông tin hoạt động Thông cáo Báo chí
 

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2021

 

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 4:
I- Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1- Cung cấp điện:
− Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 4 đạt 616,81 triệu kWh tăng 21,29% so với tháng 4 năm 2020. Trong 4 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đạt 2211,65 triệu kWh tăng 8,44% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 32,45% kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.
− Diesel:
Tổng công suất phát lên lưới trong 4 tháng đầu năm 2021 là 9,72 triệu kWh
(Nhà máy điện An Hội Côn Đảo), tăng 28,96 % so với cùng kỳ năm 2020.
− Thủy điện nhỏ: Tổng công suất phát lên lưới trong 4 tháng đầu năm 2021: 1,707 triệu kWh (Nhà máy Thủy điện Sông Ray).
− Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới : 89.233 MWh.
2- Điện thương phẩm:
− Kế hoạch SPC giao năm 2021 là 6.800 triệu kWh
− Trong tháng 4 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 644,74 triệu kWh tăng 25,98% so với tháng 4 năm 2020. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2021 đạt 2.266,43 tr.kWh tăng 12,6 % so với cùng kỳ 2020 (thực hiện là 2.012,81 triệu kWh) và bằng 33,33% kế hoạch.
Các thành phần thương phẩm cụ thể như sau:

STT

Thành phần

Sản lượng thương phẩm 4 tháng đầu năm

Năm 2020 (Tr.kWh)

Năm 2021 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2021 so với năm 2020 (%)

Đạt % so với KH

Tỷ trọng 2021

(%)

A

TỔNG SỐ

 2,012.81

 2,266.43

 112.60

33.33%

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

 61.68

 70.78

 114.75

 

 3.12

2

Công nghiệp – Xây dựng

 1,494.71

 1,725.74

 115.46

 

 76.14

3

Khách sạn – Thương nghiệp

 72.74

 79.28

 108.99

 

 3.50

4

Cơ quan quản lý – TDDC

 333.70

 337.40

 101.11

 

 14.89

5

Thành phần khác

 49.98

 53.23

 106.49

 

 2.35

A1

Thương phẩm 110 kV

 745.72

 889.16

 119.24

 

 39.23

A2

Thương phẩm 22kV

 1,267.09

 1,377.27

 108.70

 

 60.77

3- Tình hình phát triển khách hàng: tổng số khách hàng phát triển thêm 6.737 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 5.250 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.487 khách hàng. Tổng số khách hàng : 420.705 khách hàng, trong đó có 359.747 khách hàng ASSH (chiếm 85,5%) và 60.958 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14,5%).
4- Tiết kiệm điện: Trong tháng 04/2021, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 14,1 triệu kWh. Tương đương 2,1 8 % điện thương phẩm, cao hơn 0,08 % so với kế hoạch giao (2,1%).
5- Tổn thất điện năng: Trong tháng 04/2021 Cty Điện lực BRVT thực hiện là : 1,28 % tăng 1,3 % so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế trong 4 tháng đầu năm 2021 thực hiện là 1,64% tăng 0,13 % so với cùng kỳ năm 2020.
6- Tình hình sự cố Trong 4 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh BRVR xảy ra 25 sự cố. Cụ thể như sau:
Sự cố lưới điện 110kV: Xảy ra 1 vụ TBA
Sự cố lưới điện 22kV:

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện

0

24

0

7- Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:
Trong 4 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy giảm hơn cùng kỳ năm 2020 , cụ thể như sau:
  MAIFI SAIDI SAIFI

 Thực hiện / KH

0,57/0,7 (đạt)

86,4/97 (đạt)

0,97/0,92 (k đạt)

II- Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1- Về sửa chữa lớn:
Năm 2021, theo KH Tổng công ty giao, Công ty thực hiện 64,932 tỷ đồng để triển khai thi công: 02 công trình nguồn điện (6,415 tỷ đồng), 11 công trình lưới điện 110kV (31,172 tỷ đồng) và các công trình lưới điện phân phối, công xa, kiến trúc (27,345 tỷ đồng). Hiện nay các công trình đang được triển khai lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, TDT.
2- Về đầu tư xây dựng:
Năm 2021, Tổng công ty giao 360,84 tỷ đồng trong đó vốn KHCB là 118,84 tỷ đồng và 242 tỷ đông vốn vay thương mại (06 công trình vốn vay của NH Agibank và 06 công trình khai thác NLMTMN và vốn vay ưu đãi (12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư), với các hạng như sau:
• Nguồn điện: 04 công trình (02 công trình chuyển tiếp, 02 công trình đầu tư mới)
• Lưới điện: 54 công trình (31 công trình chuyển tiếp, 23 công trình đầu tư mới)
• Kiến trúc: 07 công trình (04 công trình chuyển tiếp, 03 công trình đầu tư mới)
• Công trình CNTT: 04 (01 công trình chuyển tiếp, 03 công trình đầu tư mới)
• Công trình 110kV: 05 công trình…
Hiện nay tất cả đang được triển khai thi công với khối lượng thực hiện đạt 24,15% kế hoạch giao.
III- Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
a- Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:
Lũy kế đến tháng 04/2021 giải quyết cấp điện cho 73 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 1,88 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), giảm 14,08 ngày so với cùng kỳ năm 2020.
b- Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Lũy kế đến tháng 4/2021, Công ty phát triển được 6.737 khách hàng, trong đó có 5.250 khách hàng sinh hoạt và 1.487 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,52 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 4,01 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 1,58 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), giảm 0,11 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
− Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 1,80 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 07 ngày), giảm 0,31 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2020.
B- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2021:

- Xác định các trường hợp tuân thủ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam và các văn bản hướng dẫn, hợp đồng liên quan để tiến hành thanh toán đầy đủ cho khách hàng theo đúng quy định.

- Nghiên cứu, đề ra giải pháp quản lý chặt chẽ hơn đối với các hệ thống điện mặt trời theo mô hình trang trại trong nông nghiệp, nông thôn; triển khai và thông báo đến khách hàng về việc tổ chức ghi hình định kỳ. - Rà soát tình hình thực tế triển khai chỉ số tiếp cận điện năng tại đơn vị, đảm bảo cung cấp điện đến khách hàng đúng thủ tục và trong thời gian sớm nhất có thể.

- Kiểm soát chất lượng công tác ghi điện, tính toán và in hóa đơn gửi khách hàng, chấn chỉnh và khắc phục ngay những sai sót; phấn đấu giảm số lượng trường hợp ghi sai chỉ số công tơ do lỗi chủ quan xuống mức thấp hơn 70% so với cùng kỳ năm 2020.

- Làm việc với các ngân hàng/tổ chức trung gian thanh toán để tổ chức, bổ sung đầy đủ các điểm thu, tạo điều kiện triển khai triệt để công tác ngừng giao thu và thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

- Nâng cao tỷ lệ thực hiện các chỉ tiêu giao dịch trực tuyến, trong đó lưu ý tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ qua app CSKH/zalo và điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện.

- Phối hợp TTCSKH phấn đấu cải thiện chất lượng phục vụ khách hàng.
 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298

Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn

Email: dienluc.brvt@evnspc.vn

 

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
 
Các Thông cáo Báo chí đã đưa
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2021 (11:05 - 22/04/2021)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2021 (15:40 - 25/03/2021)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 1 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2021 (14:30 - 23/02/2021)
   TRUNG TÂM ĐIỀU ĐỘ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA TRÌNH EVN VỀ PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC LOẠI HÌNH NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO NGÀY 8/2/2021 (11:18 - 08/02/2021)
   THỰC HIỆN LỆNH ĐIỀU ĐỘ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA (11:13 - 08/02/2021)
   MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG VẬN HÀNH VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN (11:05 - 08/02/2021)
   TCBC: EVN CHUẨN BỊ SẴN SÀNG PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH TRONG KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU 2021 (23:35 - 06/02/2021)
   YÊU CẦU TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ VẬN HÀNH NGUỒN ĐIỆN TUYỆT ĐỐI CHẤP HÀNH NGHIÊM LỆNH ĐIỀU ĐỘ ĐỂ ĐẢM BẢO VẬN HÀNH AN TOÀN, ỔN ĐỊNH HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA TRONG THỜI GIAN DIỄN RA ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII (16:55 - 01/02/2021)
   TCBC: THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 - MỤC TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2021 (08:34 - 25/01/2021)
   THÔNG TIN BÁO CHÍ VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ SAU NGÀY 31/12/2020 (14:49 - 28/12/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12/2020 (11:28 - 22/12/2020)
   EVN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 'THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG' - THÁNG 11, 12/2020 (08:46 - 17/11/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11/2020 (08:30 - 17/11/2020)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2020 (11:07 - 16/10/2020)
   TCBC: TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM ĐƯỢC VINH DANH TẠI “LỄ TÔN VINH NGƯỜI NỘP THUẾ TIÊU BIỂU” (08:09 - 09/10/2020)

Đầu trang

 
Đầu trang