Trang chủ Thông tin hoạt động Thông cáo Báo chí
 

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 6 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7/2019

 

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
THÁNG 6  VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 7 NĂM 2019

_____________________________________
            Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày    tháng 07 năm 2019

 

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 6:
I- Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1- Cung cấp điện:

Trong 6 tháng đầu  năm 2019, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đặc biệt là luôn đảm bảo cung cấp điện an toàn trong những ngày lễ, Tết vừa qua.
Sản lượng bình quân ngày 6 tháng đầu năm 2019: 18.266.220 kWh;
Sản lượng ngày lớn nhất: 21.424.998 kWh 
   trong đó 110kV : 10.703.400 kWh; 22kV: 12.406.601 kWh);
Công suất lớn nhất Pmax = 1.045 MW (năm 2018 là 959,1MW).
2- Điện sản xuất: Tháng 6 đạt 2.193,8 MWh. Lũy kế tổng sản lượng phát ra là 12.586,35 MWh tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 57,21% kế hoạch Tổng công ty giao (22MWh).
3- Điện nhận lưới: Trong tháng 6, Công ty Điện lực BRVT sản lượng điện nhận là 559,3 triệu kWh. Lũy kế sản lượng điện nhận toàn tỉnh thực hiện đạt 3.314,70 triệu kWh tăng 3,99 % so với cùng kỳ năm 2018 và bằng 44,65 kế hoạch giao (7.424,25 MWh).
4- Điện thương phẩm: Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong tháng 6 là 565,79 triệu kWh. Lũy kế thực hiện được 3.256,57 triệu kWh  tăng 4,46% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 48,0 % kế hoạch Tổng công giao (6.785 triệu kWh). Trong đó thành phần công nghiệp đạt 2.454,56 triệu kWh chiếm tỷ trọng 75,37%. Cụ thể như sau:

Stt

Nội dung

Thực hiện ( triệu kWh)

Tỷ trọng

 

 

2018

2019

Tốc độ

Điện thương phẩm

3,117.48

3,256.57

4.46

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

63.75

82.11

28.82

2.52

2

Công nghiệp – Xây dựng

2,399.83

2,454.56

2.28

75.37

3

Khách sạn – Thương nghiệp

113.89

116.46

2.25

3.58

4

Cơ quan quản lý – Tiêu dung dân cư

455.91

479.15

5.10

14.71

5

Thành phần khác

84.10

124.30

47.80

3.82

 

5- Tình hình phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng phát triển thêm 9.022 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 6.993 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 2.029 khách hàng. Tổng số khách hàng đến ngày 30/6/2019: 388.837 khách hàng, trong đó có 334.670 khách hàng ASSH (chiếm 86,07%) và 54.167 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 13,93%).
6- Tiết kiệm điện: Công ty Điện lực BRVT thực hiện trong tháng 6 đạt 1,6%. Luỹ  kế 6 tháng đạt 1.59% sản lượng điện thương phẩm (tương đương tiết kiệm 51.780 MWh) tăng 0,09% so với kế hoạch Tổng công ty giao.
7- Chỉ tiêu tổn thất điện năng: Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực BRVT thực hiện đạt tỷ lệ điện dùng phân phối điện là 1,41% giảm 0,43% so với kế hoạch  SPC giao (1,84%).
8- Tình hình sự cố lưới điện trung hạ thế:  Công ty đã cố gắng tăng cường kiểm tra lưới điện, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình sửa chữa lớn, các công trình ĐTXD sớm đưa vào vận hành để giảm thiểu xảy ra các sự cố trên địa bàn tỉnh, đạt định mức SPC giao. Cụ thể trong  6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh BRVT đã xảy 04 sự cố  kéo dài, giảm 1 sự cố so với cùng kỳ 2018 (5 sự cố) và đạt KH SPC giao và không để xảy ra các loại sự cố còn lại (sự cố thoáng qua  và sự cố trạm biến áp).
9- Độ tin cậy lưới điện: Sau khi đội sửa chữa điện hotline đi vào hoạt động ổn định, Công ty đã thực hiện và phát huy hiệu quả sửa chữa điện nóng của đội hotline, đẩy mạnh việc thực hiện không cắt điện khi công tác trên lưới điện, vệ sinh sứ không cần cắt điện, giảm thiểu và hạn chế đến mức thấp có thể đối với các công trình cấp điện mới phải cắt điện để đấu nối vào lưới điện hiện hữu để giảm thiểu thời gian mất điện trên hệ thống đạt các chỉ số MAIFI, SAIDI, SAIFI Tổng công ty giao. Do đó kết quả trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy, trong đó: 
Chỉ số SAIDI thực hiện là 138,76 phút  thấp hơn 9,61 phút so với KH (KH:  148,37 phút) và giảm 20,31  phút so với cùng kỳ 2018.
Chỉ số SAIFI là 0,90/ 2,29 lần mất điện/1 khách hàng (TH/KH), giảm 1,39 lần so với kế hoạch và giảm 0,16 lần so với cùng kỳ 2018.
Chỉ số MAIFI là  0 / 0,760 lần mất điện/khách hàng dưới 5 phút (TH/KH).

10- Về công tác tiếp nhận lưới điện:
Công ty Điện lực BRVT đã tiếp nhận lưới điện do địa phương và cơ quan ban ngành đoàn thể đầu tư bàn giao cho Ngành điện tiếp nhận không hoàn vốn với khối lượng như sau:

TT

Tên Điện lực

Số công trình

Số lượng TBA

Công suất

(kVA)

Chiều dài (Km)

Giá trị nguyên giá

(Triệu đồng)

Giá trị tiếp nhận

(Triệu đồng)

Đ/dây trung thế

Đ/dây hạ thế

1

ĐL TP Vũng Tàu

1

1

750

0,140

 

1.120,000

728,000

1

ĐL Long Điền

7

3

200

1,011

2,067

1.202,687

736,536

2

ĐL Xuyên Mộc

4

 

 

2,931

 

4.492,908

1.291,364

 

Tổng cộng

12

4

950

4,082

2,067

6.815,595

2.755,900

 

II- Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1- Về sửa chữa lớn: Trong năm 2019, vốn Tổng công ty giao là 38,79 tỷ  đồng để thực hiện sửa chữa 11 công trình trong đó có 7 công trình sửa chữa lưới điện trung hạ thế trên tất cả các huyện: Long Điền, Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ; Thị xã Phú Mỹ và 2 thành phố Vũng Tàu và Bà Rịa và 03 công trình sửa chữa máy phát cho Huyện Côn Đảo, hiện nay các công trình đã thực hiện xong đang lập thủ tục nghiệm thu và quyết toán công trình..
2- Về đầu tư xây dựng: Trong năm 2019, Tổng Công ty giao thực hiện 119,641 tỷ đồng để thực hiện triển khai công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng lưới điện xây dựng mới & cải tạo để đưa vào vận hành bao gồm: 
+ Đường dây trung thế: 147,8km
+ Đường dây hạ thế: 199,27km
+ Tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm: 33,5MVA 
Đến nay các công trình chuyển tiếp đã nghiệm thu đóng điện hoàn thành 08 công trình trong tháng 01 năm 2019, đưa vào thêm khối lượng lưới điện: (1) lưới điện trung thế: 112,1km; (2) lưới điện hạ thế: 95,09km; (3) dung lượng trạm biến áp: 22,83MVA trên địa bàn tỉnh BR-VT để tăng cường thêm lưới điện để cấp điện cho mùa khô 2019 và đã quyết toán công trình. Các công trình còn lại PCBRVT cũng đang tiếp tục triển khai Đến nay đã giải ngân được 43,86 tỷ chiếm tỷ lệ 36,67% so giá trị kế hoạch (119,64 tỷ đồng)
Một số công trình tiêu biểu sẽ triển khai và dự kiến đưa vào vận hành năm 2019:
Xây dựng mới & cải tạo lưới điện 22kV khai thác lộ ra 22kV Trạm 110kV Hồ Tràm: Tổng mức đầu tư là 14,9 tỷ đồng, với khối lượng: 8,5 km đường dây trung thế. Hiện đang trong giai đoạn TKBVTC-DT, dự kiến sẽ khởi công trong QI/2019 và hoàn thành đưa vào vận hành QIII/2019.
Xây dựng mới & cải tạo lưới điện 22kV cấp điện cho khu du lịch biển dọc đường Bến Cát Lộc An, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT: Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng, với khối lượng: 7,5 km đường dây trung thế. Hiện đang trong giai đoạn TKBVTC-DT, dự kiến sẽ khởi công trong QI/2019 và hoàn thành đưa vào vận hành QIII/2019
Xây dựng mới & cải tạo lưới điện trung thế 22kV cấp điện khai thác các nguồn năng lượng tái tạo tại huyện Côn Đảo tỉnh BRVT: Tổng mức đầu tư là 14,4 tỷ đồng, với khối lượng: 8,1 km đường dây trung thế, và 1 trạm biến áp 160 kVA. Hiện đang trong giai đoạn TKBVTC-DT, dự kiến sẽ khởi công trong QI/2019 và hoàn thành đưa vào vận hành QIV/2019 
Cải tạo hệ thống điện Côn Đảo để triển khai lưới điện thông minh ( Microgrid ) huyên Côn Đảo: Tổng mức đầu tư là 11,9 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào quý III/2019.
Xây dựng mới, cải tạo lưới điện trung thế tạo mạch vòng cấp điện cho khu vực Bình Châu và Hồ Tràm Strip huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019: Tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng, với khối lượng: 24,44 km đường dây trung thế.
Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung thế 22kV mạch vòng giữa TBA 110kV Châu Đức 1 và Long Sơn: Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng, với khối lượng: 9,5 km đường dây trung thế.
Xây dựng và cải tạo lưới điện chống quá tải khu du lịch Bãi Sau Vũng Tàu: Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng, với khối lượng: 1,96  km đường dây trung thế, 5,17 km đường dây hạ thế, 08 trạm biến áp với tổng công suất là 4.680 kVA.
Xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung hạ thế cấp điện theo ý kiến cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - năm 2019: Tổng mức đầu tư là 7,5 tỷ đồng, với khối lượng: 4,55  km đường dây trung thế; 7,66 km đường dây hạ thế, 15 trạm biến áp với tổng công suất là 4.500 kVA.
III- Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng: 
a- Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng: Lũy kế đến tháng 5/2019 giải quyết cấp điện cho 76 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 4,47 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), tăng 0.61 ngày so với cùng kỳ năm 2018.
b- Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Lũy kế đến tháng 6/2019, Công ty phát triển được 8.402 khách hàng, trong đó có 6.882 khách hàng sinh hoạt và 1.520 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 2,03 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), tăng 0,58 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2018.
Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 2,90 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 1,35 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2018.
Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 2,96 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), tăng 1,32 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2018.

B- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 76 NĂM 2019:
Thực hiện tốt tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện do Tổng công ty giao. Xác định mục tiêu cụ thể, lưu ý tập trung vào các nội dung chưa thực hiện tốt tại đơn vị, có ảnh hưởng nhiều đến tổng thể, hướng đến mục tiêu độ tin cậy tăng cao theo chiều hướng ổn định, các biến động nếu có phải xác định được để kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp khắc phục.
Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn và hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ.
Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện…
Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ Điều hành cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng.
Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao. Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động SXKD theo chỉ đạo của Nhà nước và EVN.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty.
Thực hiện tốt công tác chống tổn thất điện năng, đặt biệt là tại các đơn vị có tỷ lệ tổn thất điện năng cao.
Tiếp tục rà soát các khu vực có tải cao để có giải pháp khắc phục, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, lien tục.
Không điều hòa tiết giảm phụ tải
Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm một số lĩnh vực quản lý điều hành (theo quy định, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên) kịp thời cập nhật hướng dẫn các quy định mới để áp dụng đúng.

 
          

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.2210 979 Fax: 0254.3510 298

Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn or www.pcvungtau.evnspc.vn

Email: dienluc.brvt@evnspc.vn

 

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
 
Các Thông cáo Báo chí đã đưa
   TCBC: Cập nhật về tình hình cung cấp điện đến 0h ngày 29/6/2019 (08:54 - 01/07/2019)
   TCBC: Về tình hình cung cấp điện ngày 28/6/2019 (08:50 - 01/07/2019)
   TCBC: CÔNG BỐ PHÁT ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN MẪU HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN MỚI (16:20 - 13/06/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6/2019 (16:01 - 13/06/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 NĂM 2019 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5/2019 (15:13 - 16/05/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 5 NĂM 2019 (15:28 - 08/05/2019)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019 (22:06 - 02/05/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 (10:43 - 18/03/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2019 (09:04 - 12/03/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2019 (09:03 - 12/03/2019)
   TCBC: LỄ KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH (10:14 - 18/02/2019)
   EVN SPC: Đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (16:02 - 04/02/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2018 (16:28 - 31/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (09:24 - 16/01/2019)
   EVN ĐƯỢC CÔNG NHẬN “DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2018” (10:10 - 14/01/2019)

Đầu trang

 
Đầu trang