Trang chủ Thông tin hoạt động Thông cáo Báo chí
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 3 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM
CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

THÔNG CÁO BÁO CHÍ
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH  
 THÁNG 3   VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019

                                                                

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 09 tháng 04 năm 2019

 

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 3:
I- Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1- Cung cấp điện:
Trong tháng 3 năm 2019, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đảm bảo cung cấp điện an toàn trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua.
2- Điện sản xuất: Tháng 3 đạt 2.279,20 MWh cấp điện cho Huyện Côn Đảo. Lũy kế tổng sản lượng nhà máy điện An Hội phát ra là 5.599,8 MWh tăng 28,5% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 25,5% kế hoạch Tổng công ty giao.
3- Điện nhận lưới: Trong tháng 3 Công ty BRVT nhận 596,0 MWh sản lượng điện tăng 5,61% so với cùng kỳ năm 2018. Lũy kế sản lượng điện nhận toàn tỉnh thực hiện đạt 1.569,2  MWh tăng 4,05 % so với cùng kỳ năm 2018 và bằng 21,1% kế hoạch giao.
4- Điện thương phẩm: Tổng sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong tháng 3 là 550,98MWh . Lũy kế tực hiện được 1.531,31 MWh tăng  3,85% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 22,57%  kế hoạch Tổng công giao . Trong đó thành phần công nghiệp đạt 1.163,59  MWh chiếm tỷ trọng 77,85%. Cụ thể như sau:

Stt Nội dung Thực hiện (triệu kWh) Tỷ trọng
 
2018 2019 Tốc độ
Điện thương phẩm 22kV 1.474.517,89 1.531.313,78 3,85
1 Nông - Lâm - Thủy 30.072,60 42.739,82 42,12 2,79
2 Công nghiệp - Xây dựng 1.147.911,80 1.163.587,34 1,37 75,99
3 Khách sạn - Thương nghiệp 50.956,07 50.048,83 -1,78 3,27
4 Cơ quan quản lý - Tiêu dùng dân cư 205.405,29 194.245,58 -5,43 12,68
5 Thành phần khác 40.172,12 80.692,20 100,87 5,27

5- Tình hình phát triển khách hàng:  Tổng số khách hàng phát triển thêm 4.218 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là  3.185 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.033 khách hàng. Tổng số khách hàng đến ngày 31/3/2019 : 384.033 khách hàng, trong đó có 330.862 khách hàng ASSH (chiếm 86,15%) và 53.171 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 13,85%).
6- Tiết kiệm điện: Công ty Điện lực BRVT thực hiện đạt 1.63% sản lượng điện thương phẩm ( tương đương tiết kiệm 24.932 MWh) tăng 0,13% so với kế hoạch Tổng công ty giao.
7- Về công tác tiếp nhận lưới điện:  Trong năm 2018, Công ty Điện đã tiếp nhận lưới điện do địa phương và cơ quan ban ngành đoàn thể đầu tư bàn giao cho Ngành điện tiếp nhận không hoàn vốn với khối lượng như sau:

TT

Tên Điện lực

Số công trình

Số lượng TBA

 

Dung lượng (kVA)

Chiều dài (Km)

Giá trị nguyên giá

(tr. đồng)

Giá trị tiếp nhận

(tr. đồng)

Đ/dây trung thế

Đ/dây hạ thế

1

ĐL Bà Rịa

6

6

1.197

1,635

3,968

4.368,507

2.477,026

2

ĐL Long Điền

8

4

1.220

0,554

2,860

2.116,092

558,161

3

ĐLTP Vũng Tàu

1

1

1.000

0,215

 

1.251,172

1.000,937

4

ĐLTX Phú Mỹ

1

1

630

0,715

1,830

5.060,522

3.805,725

 

Tổng cộng

16

12

4.047

3,119

8,658

12.796,292

7.841,848

 

II- Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1- Về sửa chữa lớn: Trong năm 2019, Tổng công ty giao cho Công ty với vốn SCL là 38,787 tỷ đồng để thực hiện sửa chữa 07 công trình sửa chữa lưới điện ,  03 công trình nguồn điện và 01 công trình sửa chữa công xa.  Công ty đang triển khai thi công dự kiến sẽ hoàn thành trong quý 2/2019.
2- Về đầu tư xây dựng: Trong năm 2019, Tổng Công ty giao thực hiện 119,641 tỷ đồng để thực hiện triển khai công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng lưới điện xây dựng mới & cải tạo để đưa vào vận hành bao gồm:
+ Đường dây trung thế: 147,8km
+ Đường dây hạ thế: 199,27km
+ Tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm: 33,5MVA
Một số công trình tiêu biểu sẽ triển khai và dự kiến đưa vào vận hành năm 2019:
Xây dựng mới & cải tạo lưới điện 22kV khai thác lộ ra 22kV Trạm 110kV Hồ Tràm : Tổng mức đầu tư là 14,9 tỷ đồng, với khối lượng: 8,5 km đường dây trung thế. Hiện đang trong giai đoạn TKBVTC-DT, dự kiến sẽ khởi công trong QI/2019 và hoàn thành đưa vào vận hành QIII/2019.
Xây dựng mới & cải tạo lưới điện 22kV cấp điện cho khu du lịch biển dọc đường Bến Cát Lộc An, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BRVT : : Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng, với khối lượng: 7,5 km đường dây trung thế. Hiện đang trong giai đoạn TKBVTC-DT, dự kiến sẽ khởi công trong QI/2019 và hoàn thành đưa vào vận hành QIII/2019
Xây dựng mới & cải tạo lưới điện trung thế 22kV cấp điện khai thác các nguồn năng lượng tái tạo tại huyện Côn Đảo tỉnh BRVT : Tổng mức đầu tư là 14,4 tỷ đồng, với khối lượng: 8,1 km đường dây trung thế, và  1 trạm biến áp 160  kVA. Hiện đang trong giai đoạn TKBVTC-DT, dự kiến sẽ khởi công trong QI/2019 và hoàn thành đưa vào vận hành QIV/2019
Cải tạo hệ thống điện Côn Đảo để triển khai lưới điện thông minh ( Microgrid ) huyên Côn Đảo :  Tổng mức đầu tư là 11,9 tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào quý III/2019.
Xây dựng mới, cải tạo lưới điện trung thế tạo mạch vòng cấp điện cho khu vực Bình Châu và Hồ Tràm Strip huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019 : Tổng mức đầu tư là 15 tỷ đồng, với khối lượng: 24,44 km đường dây trung thế.
Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện trung thế 22kV mạch vòng giữa TBA 110kV Châu Đức 1 và Long Sơn : Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng, với khối lượng:  9,5 km đường dây trung thế.
Xây dựng và cải tạo lưới điện chống quá tải khu du lịch Bãi Sau Vũng Tàu : Tổng mức đầu tư là 14,8 tỷ đồng, với khối lượng: 1,96  km đường dây trung thế, 5,17 km đường dây hạ thế, 08 trạm biến áp với tổng công suất là 4.680 kVA
Xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung hạ thế cấp điện theo ý kiến cử tri tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - năm 2019 : Tổng mức đầu tư là 7,5 tỷ đồng, với khối lượng: 4,55  km đường dây trung thế; 7,66 km đường dây hạ thế, 15 trạm biến áp với tổng công suất là 4.500 kVA
III- Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng :
a- Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng: Lũy kế đến tháng 03/2019 giải quyết cấp điện cho 47 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 5.43 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), tăng 1.44 ngày so với cùng kỳ năm 2018.
b- Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Lũy kế đến tháng 3/2019, Công ty phát triển được 4.085 khách hàng, trong đó có 3.215 khách hàng sinh hoạt và 870 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1.91 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), tăng 0.61 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2018.
Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 3.15 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 1.64 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2018.
Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 2.91 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), tăng 1.34 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2018.
B- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 4 NĂM 2019:
Bước vào quý II thời tiết nắng nóng, nhu cầu tiêu thu điện tăng cao, để đảm bảo cấp điện cho mùa khô năm 2019, Công ty Điện lực BRVT đã xây dựng phương án cấp điện với giải pháp đầu tư xây dựng kết hợp với điều hành phương án cung cấp điện yêu cầu các Điện lực trực thuộc thực hiện cụ thể như sau
Theo dõi sát tình hình phụ tải và xây dựng phương thức vận hành lưới điện 110kV để tăng độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng kỹ thuật.
Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm và các công trình cải tạo lưới điện.
Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong việc cắt điện có kế hoạch thực hiện cải tạo, sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm và xây dựng mới các công trình để giảm thời gian và số lần mất điện.
Chủ động phối hợp Sở Công thương lập, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cung cấp điện năm và hàng tháng của đơn vị.
Thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.
Tổ chức rà soát, thống kê chi tiết các phụ tải mang tính chất mùa vụ, đặc trưng của địa phương, có phương án ưu tiên cho các phụ tải trọng yếu phục vụ nhu cầu dân sinh cơ bản (nước sạch, bệnh viện…), chống hạn, chống úng, ngăn dịch bệnh, các sự kiện chính trị - xã hội.
Thực hiện tốt tỷ lệ điện dùng để phân phối điện, độ tin cậy cung cấp điện do Tổng công ty giao. Xác định mục tiêu cụ thể, lưu ý tập trung vào các nội dung chưa thực hiện tốt tại đơn vị, có ảnh hưởng nhiều đến tổng thể, hướng đến mục tiêu độ tin cậy tăng cao theo chiều hướng ổn định, các biến động nếu có phải xác định được để kiểm soát chặt chẽ và có giải pháp khắc phục.
Chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra. Hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn và hoàn thành đầu tư xây dựng theo đúng tiến độ.
Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện…
Tiếp tục duy trì hoạt động Tổ Điều hành cung cấp điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn phục vụ nhu cầu sản xuất - dịch vụ và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt là cho các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng.
Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện hoàn thành kế hoạch được giao. Thực hiện triệt để việc tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động SXKD theo chỉ đạo của Nhà nước và EVN.
Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, chương trình tiết kiệm điện của Tổng công ty.
Thực hiện tốt công tác chống tổn thất điện năng, đặt biệt là tại các đơn vị có tỷ lệ tổn thất điện năng cao.
Tiếp tục rà soát các khu vực có tải cao để có giải pháp khắc phục, đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, lien tục.
Không điều hòa tiết giảm phụ tải
Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm một số lĩnh vực quản lý điều hành (theo quy định, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên) kịp thời cập nhật hướng dẫn các quy định mới để áp dụng đúng.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  hoặc   www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn

 

In      Trở về Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu
 
Các Thông cáo Báo chí đã đưa
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 VÀ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 3 NĂM 2019 (10:43 - 18/03/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 02 và kế hoạch tháng 03 năm 2019 (09:04 - 12/03/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 01 và kế hoạch tháng 02 năm 2019 (09:03 - 12/03/2019)
   TCBC: LỄ KHÁNH THÀNH DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH (10:14 - 18/02/2019)
   EVN SPC: Đảm bảo cung cấp điện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 (16:02 - 04/02/2019)
   TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 VÀ MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 12/2018 (16:28 - 31/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (09:24 - 16/01/2019)
   EVN ĐƯỢC CÔNG NHẬN “DOANH NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI VIỆT NAM NĂM 2018” (10:10 - 14/01/2019)
   Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam năm 2018 thăng hạng vượt bậc (10:05 - 14/01/2019)
   Kỷ niệm 30 năm vận hành thủy điện Hòa Bình – công trình thế kỷ (09:59 - 14/01/2019)
   Các quy định hiện hành của Nhà nước về việc phối hợp giữa đơn vị có công trình thi công gần đường dây điện và đơn vị điện lực (09:57 - 14/01/2019)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 11 và kế hoạch tháng 12 năm 2018 (11:36 - 12/12/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 9 và kế hoạch tháng 10 năm 2018 (10:12 - 15/10/2018)
   (TCBC) TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ IV NĂM 2018 (09:10 - 15/10/2018)
   TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2018 (10:40 - 18/09/2018)

Đầu trang

 
Đầu trang