Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Phòng Kế hoach Vật tư - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 16:58 | 17/11/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 10:
 1. Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
 1. Cung cấp điện:
 • Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 10 đạt 605,41 triệu kWh tăng 4,83% so với tháng 10 năm 2020. Trong 10 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đạt 5.908,14 triệu kWh tăng 9,03% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 86,68% kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.
 • Diesel: Công suất phát lên lưới trong tháng 10 đạt 1,711 triệu kWH bằng 71,85% so với cùng kỳ năm 2020 (2,382 triệu kWh). Tổng công suất phát lên lưới trong 10 tháng đầu năm 2021 là 21,62 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo) bằng 96,17% so với cùng kỳ  năm 2020.
 • Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt: 283.6461,34 MWh.
 1. Điện thương phẩm: Trong tháng 10 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 578,72 triệu kWh tăng 2,48% so với tháng 10 năm 2020. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2021 đạt 5.782,13 tr.kWh  tăng 8,95% so với cùng kỳ 2020 (thực hiện là 5.307,32 triệu kWh) và bằng 85,03% kế hoạch.  Cụ thể như sau:

STT

Thành phần

Sản lượng thương phẩm 10 tháng đầu năm

Năm 2020 (Tr.kWh)

Năm 2021 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2021 so với năm 2020 (%)

Đạt % so với KH

Tỷ trọng 2021

(%)

A

TỔNG SỐ

5.307,32

5.782,13

108,95

85,03%

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

 144,14

 171,58

 119,04

 

 2,97

2

Công nghiệp – Xây dựng

 3.901,45

 4.336,93

 111,16

 

 75,01

3

Khách sạn – Thương nghiệp

 201,74

 179,22

 88,84

 

 3,10

4

Cơ quan quản lý – TDDC

 928,67

 962,35

 103,63

 

 16,64

5

Thành phần khác

 131,32

 132,06

 100,56

 

 2,28

A1

Thương phm 110 kV

 1.961,16

 2.302,56

 117,41

 

 39,82

A2

Thương phm 22kV

 3.346,16

 3.479,57

 103,99

 

 60,18

 1. Tình hình phát triển khách hàng:  

Lũy kế đến tháng 10/2021 Tổng số khách hàng phát triển thêm 12.501 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 10.024 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 2.477 khách hàng. Tổng số khách hàng: 425.016 khách hàng, trong đó có 363.592 khách hàng ASSH (chiếm 86%) và 61.424 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14%).

 1. Tiết kiệm điện:

Trong tháng 10/2021, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 13,12 triệu kWh. Lũy kế đến tháng 10/2021 tiết kiệm 128,14 triệu kWh Tương đương 2,22% điện thương phẩm, cao hơn 0,12% so với kế hoạch giao (2,1%).

 1.      Chỉ tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt:

Trong tháng 10 năm 2021 có 425.918 khách hàng được thu qua 10 ngân hàng, 1.670 điểm thu hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được là 1.208 tỷ đồng đạt 72,68% doanh thu tiền điện.

 1. Tổn thất điện năng:

Trong tháng 10/2021 Cty Điện lực BRVT thực hiện là : 3,92% tăng 2,07% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế trong 10 tháng đầu năm 2021 thực hiện là 1,84% tăng 0,18% so với cùng kỳ năm 2020.

 1. Giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các T tâm/Cổng DV công:

Lũy kế đến tháng 10/2021 Công ty đã giải quyết được 98,81% giao dịch cấp điện qua TT.CSKH và DVCQG (26.451 yêu cầu), trong đó:

 • Cấp điện mới: 11.075 trường hợp
 • Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng: 15.376 trường hợp.
 1. Dịch vụ qua cổng DVCQG: Lũy kế đến tháng 10/2021 thực hiện được 8.462 trường hợp  đạt 48,30%.
 2. Dịch vụ theo phương thức điện tử: Lũy kế đến tháng 10/2021 thực hiện được 12.359/13.121 trường hợp, đạt 94,19%.
 3. Tình hình sự cố:

Trong tháng 10 xảy ra 06 vụ sự cố. Cụ thể như sau:

 • Sự cố lưới điện 110kV: Không xảy ra vụ nào
 • Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 05 vụ

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

 

Thực hiện

0

5

0

 1. Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:

Trong 10 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau:

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Thực hiện / KH

1,31/1,75 (đạt)

153,71/242,5 (đạt)

1,95/2,3 (đạt)

 1. Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
 1. Về sửa chữa lớn:

Năm 2021, theo KH Tổng công ty giao, Công ty thực hiện 64,93 tỷ đồng. Đã điều chỉnh danh mục công trình và vốn SCL 2021 thực hiện tiết giảm 40% giá trị theo yêu cầu của SPC còn 24,55 tỷ đồng gồm: 01 công trình nguồn điện Côn Đảo; 05 công trình lưới điện 110kV (chỉ thực hiện sửa chữa nhất thứ, dao cách ly và thay thế ắc quy. Các hạng mục còn lại và 06 công trình chuyển thực hiện trong năm 2022) và 07 công trình lưới điện phân phối, công xa. Đã hoàn thành 01 công trình nguồn. Các công trình còn lại đang được triển khai thi công.

 1. Về đầu tư xây dựng: 

Năm 2021, Tổng công ty  giao 360,84 tỷ đồng trong đó vốn KHCB là 118,84 tỷ đồng và 242 tỷ đồng vốn vay thương mại (07 công trình vốn vay của NH Agibank và 06 công trình khai thác NLMTMN và vốn vay ưu đãi (12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư). Hiện nay đã triển khai thi công với khối lượng giải ngân thực hiện đạt 40,36% kế hoạch giao.

Kế hoạch SPC đã điều chỉnh vốn ĐTXD và giao tại QĐịnh 1799 ngày 09/9/2021 giá trị 292 tỷ đồng. Đang triển khai thực hiện: nghiệm 06/7 công trình vốn vay của NH Agibank còn 01 công trình Bãi sau Vũng Tàu đang thi công và nghiệm thu 06 công trình khai thác NLMTMN và vốn vay ưu đãi (12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư)

 • Hiện đang nghiệm thu quyết toán 06/7 công trình vốn vay của NH Agibank còn 01 công trình quá tải Bãi sau Vũng Tàu đang thi công.
 • Nghiệm thu 06 khai thác NLMTMN (vay vốn MB Bank).
 • Triển khai thi công 11/12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư.
 • Nghiệm thu QT công trình ý kiến cử tri 2020.
 • Các gói thầu VTTB phục vụ các công trình đang khai thác MBA và gói thiết bị khác…
 1. Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
 1. Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:  

Lũy kế đến tháng 10/2021 giải quyết cấp điện cho 158 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,41 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), giảm 15,89 ngày so với cùng kỳ năm 2020.

 1. Cấp điện mới khách hàng hạ áp:
 • Lũy kế đến tháng 10/2021, Công ty phát triển được 12.501 khách hàng, trong đó có 10.024 khách hàng sinh hoạt và 2.477 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
 • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,57 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 1,56 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
 • Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 1,82 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), tăng 0,09 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
 • Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 1,98 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), giảm 0,01 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2020.
 1. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021:
 • Duy trì tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch của Chính phủ, Bộ ngành, chính quyền địa phương và tiến hành các giải pháp điều hành phù hợp như các công tác thu tiền điện, cắt điện ...
 • Theo dõi, giám sát tình trạng đầy/quá tải đường dây, trạm 110kV do phục hồi các hoạt động sau dịch bệnh và duy trì ứng trực, xử lý ngay khi có các tình huống dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
 • Tiếp tục hoàn thành công tác trang bị rơ le F90 cho máy biến áp 110kVhệ thống camera giám sát phục vụ đáp ứng tiêu chí trạm 110kV không người trực vận hành.
 • Chấn chỉnh, củng cố công tác đảm bảo an toàn lao động, nhất là trong thời gian áp lực triển khai nhiều công việc vào cuối năm; tổ chức sinh hoạt quán triệt tuân thủ kỷ luật lao động, chấp hành đúng quy trình, trình tự công việc, trong đó phát huy vai trò của người chỉ huy trực tiếp tại hiện trường kiên quyết không thực hiện công tác nếu không đảm bảo các điều kiện làm việc an toàn, nỗ lực không để xảy ra tai nạn lao động.
 • Theo dõi, tiếp tục triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, lưu ý dự báo sẽ có nhiều cơn bão đổ bộ vào miền Nam trong thời điểm cuối năm.
 • Xử lý các tồn tại của các hệ thống ĐMTMN.
 • Tập trung triển khai công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng:

+ Tăng cường công tác thu tiền điện trong bối cảnh vẫn còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, không để tiếp tục phát sinh nợ khó đòi và kiên trì giải quyết các khoản nợ khó đòi hiện hữu theo đúng thủ tục quy định.

+ Tiếp tục tổ chức phổ biến, khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua email, app CSKH, Zalo,….

+ Chỉ đạo sát sao, quyết tâm không để tái diễn các trường hợp ghi sai chỉ số và điều chỉnh hóa đơn do lỗi chủ quan.

+ Tập trung tiến hành giải pháp thay công tơ định kỳ, hoàn thành lắp đặt đối với khối lượng đã mua sắm và cung cấp.

 • Chuẩn bị phối hợp cung cấp số liệu, báo cáo và hỗ trợ hậu cần cho Đoàn công tác của Bộ ngành, EVN về các công trình cấp điện cho khu vực Long Sơn và Côn Đảo.

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn or www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn

 


TIN LIÊN QUAN

(13:51 - 20/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(14:40 - 24/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022

(14:51 - 04/03/2022)

THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN

(15:47 - 18/02/2022)

THÔNG BÁO NGÀNH ĐIỆN BRVT TRIỂN KHAI THAY 100% CÔNG TƠ ĐIỆN CƠ KHÍ BẰNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ TRONG NĂM 2022

(14:14 - 17/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2022

(09:05 - 20/12/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

(10:11 - 03/12/2021)

Công bố Danh sách Khách hàng trúng thưởng chương trình "Cài App ngay, quà liền tay" năm 2021

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2021, tại Công ty Điện...

(16:58 - 17/11/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021

(10:56 - 21/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021

(14:54 - 20/09/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2021

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 17 tháng 09 năm 2021