Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty Điện lực Bà Rịa - Vũng Tàu | 10:56 | 21/10/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 9:
I- Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1- Cung cấp điện:

− Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 9 đạt 538,12 triệu kWh bằng 91,85 % so với tháng 9 năm 2020. Trong 9 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đạt 5.302,73 triệu kWh tăng 9,53% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 77,8% kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.
− Diesel: Công suất phát lên lưới trong tháng 9 đạt 1,603 triệu kWH bằng 68,3% so với cùng kỳ năm 2020 (2,347 triệu kWh). Tổng công suất phát lên lưới trong 9 tháng đầu năm 2021 là 19,9 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo) bằng 99,1% so với cùng kỳ năm 2020.
− Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới trong 9 tháng đầu năm 2021 đạt: 260.221,54 MWh.
2- Điện thương phẩm: Trong tháng 9 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 541,17 triệu kWh bằng 91,9% so với tháng 9 năm 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 5.203,41 tr.kWh tăng 9,72 % so với cùng kỳ 2020 ( thực hiện là 4.742,58 triệu kWh ) và bằng 76,52% kế hoạch. Cụ thể như sau:

STT

Thành phần

Sản lượng thương phẩm 09 tháng đầu năm

Năm 2020 (Tr.kWh)

Năm 2021 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2021 so với năm 2020 (%)

Đạt % so với KH

Tỷ trọng 2021

(%)

A

TỔNG SỐ

 4.742,58

 5.203,41

 109,72

76,52%

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

 132,33

 156,02

 117,90

 

 3,00

2

Công nghiệp – Xây dựng

 3.473,92

 3.894,93

 112,12

 

 74,85

3

Khách sạn – Thương nghiệp

 180,86

 166,07

 91,82

 

 3,19

4

Cơ quan quản lý – TDDC

 837,70

 866,41

 103,43

 

 16,65

5

Thành phần khác

 117,76

 119,98

 101,88

 

 2,31

A1

Thương phm 110 kV

 1.744,46

 2.045,90

 117,28

 

 39,32

A2

Thương phm 22kV

 2.998,12

 3.157,51

 105,32

 

 60,68

3- Tình hình phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng phát triển thêm 11.231 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 8.948 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 2.283 khách hàng. Tổng số khách hàng: 424.237 khách hàng, trong đó có 362.941 khách hàng ASSH (chiếm 85,55%) và 61.296 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14,45%).
4- Tiết kiệm điện: Trong tháng 09/2021, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 77,53 triệu kWh. Tương đương 2,18% điện thương phẩm, cao hơn 0,08% so với kế hoạch giao (2,1%).
5- Tổn thất điện năng: Trong tháng 09/2021 Cty Điện lực BRVT thực hiện là: 1,85% tăng 1,35% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2021 thực hiện là 1 ,54% giảm 0,21% so với cùng kỳ năm 2020.
6- Giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các T tâm/Cổng DV công:
Lũy kế đến tháng 9/2021 Công ty đã giải quyết được 98,62% giao dịch cấp điện qua TT.CSKH và DVCQG (20.475 yêu cầu), trong đó:
− Cấp điện mới: 9.965 trường hợp
− Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng: 12.617 trường hợp.
7- Dịch vụ qua cổng DVCQG: Lũy kế đến tháng 9/2021 thực hiện được 7.519 trường hợp đạt 47,77%.
8- Dịch vụ theo phương thức điện tử: Lũy kế đến tháng 9/2021 thực hiện được 11.172/11.870 trường hợp, đạt 94,12%.
9- Tình hình sự cố: Trong tháng 09 xảy ra 06 vụ sự cố. Cụ thể như sau:
− Sự cố lưới điện 110kV: Không xảy ra vụ nào
− Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 06 vụ

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện 0 6 0

10- Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Trong 9 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy so với kế hoạch, cụ thể như sau:

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Thực hiện/KH

1,22/1,58 (đạt)

137,57/218 (đạt)

1,87/2,07 (đạt)

II- Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1- Về sửa chữa lớn:
Năm 2021, theo KH Tổng công ty giao, Công ty thực hiện 64,93 tỷ đồng. Đã điều chỉnh danh mục công trình và vốn SCL 2021 thực hiện tiết giảm 40% giá trị theo yêu cầu của SPC còn 24,55 tỷ đồng gồm: 01 công trình nguồn điện Côn Đảo; 05 công trình lưới điện 110kV (chỉ thực hiện sửa chữa nhất thứ, dao cách ly và thay thế ắc quy. Các hạng mục còn lại và 06 công trình chuyển thực hiện trong năm 2022) và 07 công trình lưới điện phân phối, công xa. Đã hoàn thành 01 công trình nguồn. Các công trình còn lại đang được triển khai thi công.
2- Về đầu tư xây dựng:
Năm 2021, Tổng công ty giao 360,84 tỷ đồng trong đó vốn KHCB là 118,84 tỷ đồng và 242 tỷ đồng vốn vay thương mại (07 công trình vốn vay của NH Agibank và 06 công trình khai thác NLMTMN và vốn vay ưu đãi (12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư). Hiện nay đã triển khai thi công với khối lượng giải ngân thực hiện đạt 28% kế hoạch giao.
Kế hoạch SPC đã điều chỉnh vốn ĐTXD và giao tại QĐịnh 1799 ngày 09/9/2021 giá trị 292 tỷ đồng. Đang triển khai thực hiện: nghiệm 06/7 công trình vốn vay của NH Agibank còn 01 công trình Bãi sau Vũng Tàu đang thi công và nghiệm thu 06 công trình khai thác NLMTMN và vốn vay ưu đãi (12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư)
- Hiện đang nghiệm thu quyết toán 06/7 công trình vốn vay của NH Agibank còn 01 công trình quá tải Bãi sau Vũng Tàu đang thi công.
- Nghiệm thu 06 khai thác NLMTMN (vay vốn MB Bank).
- Triển khai thi công 11/12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư.
- Nghiệm thu QT công trình ý kiến cử tri 2020.
- Các gói thầu VTTB phục vụ các công trình đang khai thác MBA và gói thiết bị khác…
III- Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
a- Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:
Lũy kế đến tháng 09/2021 giải quyết cấp điện cho 142 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 2,19 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), giảm 0,55 ngày so với cùng kỳ năm 2020
b- Cấp điện mới khách hàng hạ áp:
Lũy kế đến tháng 9/2021, Công ty phát triển được 11.365 khách hàng, trong đó có 9.055 khách hàng sinh hoạt và 2.310 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,50 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 0,07 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 1,59 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), giảm 0,06 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
- Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 1 ,83 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 07 ngày).
B- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021:
- Theo dõi, đảm bảo cấp điện an toàn, đạt chất lượng phục vụ kỳ họp thứ 2 - Quốc hội Khóa XV và tập hợp, ghi nhận đầy đủ ý kiến của các Đoàn Đại biểu Quốc hội, nhất là về ĐMTMN.
- Giám sát tình hình vận hành quá tải đường dây, trạm biến áp 110kV và kiểm soát các công việc liên quan, không để vượt kế hoạch độ tin cậy cung cấp điện, nhất là chỉ tiêu SAIDI.
- Sắp xếp công việc, tuân thủ đúng quy định phòng chống dịch của Bộ ngành, EVN, EVN SPC và chính quyền địa phương, đảm bảo bố trí ứng trực vận hành, sửa chữa điện kịp thời và tiếp tục báo cáo những khó khăn khi làm việc trong điều kiện dịch bệnh.
- Tổ chức phương án sắp xếp các Điện lực lân cận hỗ trợ công tác trong tình huống 1 Điện lực thuộc khu vực phong toả do liên quan đến ca nhiễm bệnh, đảm bảo trang bị đầy đủ thông tin về lưới điện khu vực, tránh để xảy ra tai nạn lao động.
- Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến các hợp đồng ĐMTMN, lưu ý những hệ thống có sản lượng điện phát lên lưới bất thường trong tháng 1 và 2 năm 2021.
- Sau khi các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội, tổ chức thực hiện các yêu cầu của khách hàng còn nợ chưa giải quyết; rà soát việc ghi chỉ số công tơ, tính toán những khoản đã tạm ước hoá đơn, tăng cường thu tiền điện, không để phát sinh nợ khó đòi; và tập trung lắp công tơ, modem, TU, TI đã cấp phát hạn chế tồn kho nhiều vào cuối năm.
- Triển khai các nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc và hoàn thành tổ chức hội nghị người lao động theo yêu cầu tại Chỉ thị liên tịch số 8957/CT-EVN SPC ngày 07 tháng 10 năm 2021.

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu
Điện thoại : 0254.2210 979 Fax: 0254.3510 298
Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT
Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn hoặc www.pcvungtau.evnspc.vn
Email: dienluc.brvt@evnspc.vn

 


TIN LIÊN QUAN

(13:51 - 20/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(14:40 - 24/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022

(14:51 - 04/03/2022)

THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN

(15:47 - 18/02/2022)

THÔNG BÁO NGÀNH ĐIỆN BRVT TRIỂN KHAI THAY 100% CÔNG TƠ ĐIỆN CƠ KHÍ BẰNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ TRONG NĂM 2022

(14:14 - 17/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2022

(09:05 - 20/12/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

(10:11 - 03/12/2021)

Công bố Danh sách Khách hàng trúng thưởng chương trình "Cài App ngay, quà liền tay" năm 2021

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2021, tại Công ty Điện...

(16:58 - 17/11/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021

(10:56 - 21/10/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 9 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2021

(14:54 - 20/09/2021)

TCBC: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 và kế hoạch tháng 9 năm 2021

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 17 tháng 09 năm 2021