Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 15:19 | 16/06/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 5 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2021

 

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 5:
I- Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1- Cung cấp điện:
− Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 5 đạt 653.79 triệu kWh tăng 19,31% so với tháng 5 năm 2020. Trong 5 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đạt 2865,45 triệu kWh tăng 10,74% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 42,04% kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.
− Diesel:
Tổng công suất phát lên lưới trong 4 tháng đầu năm 2021 là 12,24 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo), tăng 20,91 % so với cùng kỳ năm 2020.
− Thủy điện nhỏ: Tổng công suất phát lên lưới trong 5 tháng đầu năm 2021: 1,707 triệu kWh (Nhà máy Thủy điện Sông Ray).
− Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới: 121.624 MWh.
2- Điện thương phẩm: Trong tháng 5 sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh là 659,73 triệu kWh tăng 29% so với tháng 5 năm 2020. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2021 đạt 2.926,16 tr.kWh tăng 15,92 % so với cùng kỳ 2020 (thực hiện là 2.524,24 triệu kWh) và bằng 43,03% kế hoạch. Cụ thể như sau:

STT

Thành phần

Sản lượng thương phẩm 5 tháng đầu năm

Năm 2020 (Tr.kWh)

Năm 2021 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2021 so với năm 2020 (%)

Đạt % so với KH

Tỷ trọng 2021

(%)

A

TỔNG SỐ

 2,524.24

 2,926.16

 115.92

43.03%

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

 78.75

 89.81

 114.04

 

 3.07

2

Công nghiệp – Xây dựng

 1,854.90

 2,223.97

 119.90

 

 76.00

3

Khách sạn – Thương nghiệp

 91.02

 102.95

 113.10

 

 3.52

4

Cơ quan quản lý – TDDC

 436.99

 441.54

 101.04

 

 15.09

5

Thành phần khác

 62.58

 67.88

 108.47

 

 2.32

A1

Thương phm 110 kV

 928.98

 1,162.63

 125.15

 

 39.73

A2

Thương phm 22kV

 1,595.26

 1,763.53

 110.55

 

 60.27

 

3- Tình hình phát triển khách hàng: Tổng số khách hàng phát triển thêm 8.625 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 6.814 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 1.811 khách hàng. Tổng số khách hàng: 421.573 khách hàng, trong đó có 360.657 khách hàng ASSH (chiếm 85,55%) và 60.916 khách hàng ngoài mục đích sinh họat (chiếm 14,45%).
4- Tiết kiệm điện: Trong tháng 05/2021, công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 14,125 triệu kWh. Tương đương 2,14 % điện thương phẩm, cao hơn 0,04 % so với kế hoạch giao (2,1%).
5- Tổn thất điện năng: Trong tháng 05/2021 Cty Điện lực BRVT thực hiện là: 3,71 % giảm 2,14 % so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2021 thực hiện là 2,1% giảm 0,34% so với cùng kỳ năm 2020.
6- Chỉ tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt: Trong tháng 5 năm 2021 có 421.208 khách hàng được thu qua 10 ngân hàng, 1.670 điểm thu hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được là 1.280 tỷ đồng đạt 99,99% doanh thu tiền điện.
7- Giao dịch 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các T tâm/Cổng DV công:
Lũy kế đến tháng 5/2021 Công ty đã giải quyết được 97,29% giao dịch cấp điện qua TT.CSKH và DVCQG (11.551 yêu cầu), trong đó:
− Cấp điện mới : 7.368 trường hợp
− Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng: 4.183 trường hợp.
8- Dịch vụ qua cổng DVCQG: Lũy kế đến tháng 05/2021 thực hiện được 5.133
trường hợp đạt 57,31 %.
9- Dịch vụ theo phương thức điện tử: Lũy kế đến tháng 05/2021 thực hiện được 6.889/7.289 trường hợp, đạt 95,65% (KH tổng công ty giao năm 2021 là >95%).
10- Tình hình sự cố : Trong tháng 5 xảy ra 12 vụ sự cố. Cụ thể như sau:
− Sự cố lưới điện 110kV : Xảy ra 2 vụ

Mô tả

Đường dây 110 kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện

1

0

1

 

− Sự cố lưới điện 22kV: Xảy ra 10 vụ

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện

0 /8,58 (Đạt)

10 /10 (Đạt)

0 /1,83 (Đạt )

 

11- Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện: Trong 5 tháng đầu năm 2020, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy và giảm hơn cùng kỳ năm 2020, cụ thể như sau:

 

MAIFI SAIDI SAIFI

Thực hiện / KH

0,71/0,88 (đạt)

98,5/121,25 (đạt)

1,08/1,15 (đạt)

 

II- Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1- Về sửa chữa lớn:
Năm 2021, theo KH Tổng công ty giao, Công ty thực hiện 64,932 tỷ đồng để triển khai thi công: 02 công trình nguồn điện (6,415 tỷ đồng), 11 công trình lưới điện 110kV (31,172 tỷ đồng) và các công trình lưới điện phân phối, công xa, kiến trúc (27,345 tỷ đồng). Hiện nay đã hoàn thành 1 công trình sửa chữa nguồn điện, các công trình khác đang được triển khai lựa chọn nhà thầu.
2- Về đầu tư xây dựng:
Năm 2021, Tổng công ty giao 360,84 tỷ đồng trong đó vốn KHCB là 118,84 tỷ đồng và 242 tỷ đồng vốn vay thương mại (07 công trình vốn vay của NH Agibank và 06 công trình khai thác NLMTMN và vốn vay ưu đãi 12 công trình vay vốn Quỹ đầu tư ), với các hạng mục như sau:
• Nguồn điện: 04 công trình (02 công trình chuyển tiếp, 02 công trình đầu tư mới)
• Lưới điện: 54 công trình (31 công trình chuyển tiếp, 23 công trình đầu tư mới)
• Kiến trúc: 07 công trình (04 công trình chuyển tiếp, 03 công trình đầu tư mới)
• Công trình CNTT: 04 (01 công trình chuyển tiếp, 03 công trình đầu tư mới)
• Công trình 110kV: 05 công trình…
Hiện nay tất cả đang được triển khai thi công với khối lượng thực hiện đạt 24,15% kế hoạch giao.
III- Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
a- Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng:
Lũy kế đến tháng 05/2021 giải quyết cấp điện cho 95 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 1,81 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), giảm 1,10 ngày so với cùng kỳ năm 2020.
b- Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Lũy kế đến tháng 5/2021, Công ty phát triển được 8.625 khách hàng, trong đó có 6.814 khách hàng sinh hoạt và 1811 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,51 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 0,14 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 1,61 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), giảm 0,07 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
− Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 1,82 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 07 ngày), giảm 0,01 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2020.
B- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 6 NĂM 2021:

- Tập trung đảm bảo công tác cung cấp điện trên địa bàn, nhất là trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra, lưu ý cấp điện đầy đủ cho các khu vực cách ly, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia vào đầu tháng 7 năm 2021. Triển khai phương án ứng trực khi xảy ra tình huống địa bàn quản lý bị phong tỏa, cô lập do liên quan đến ca nhiễm Covid-19.

- Duy trì công tác kiểm tra, củng cố lưới điện để giảm thiểu tình trạng mất an toàn lưới điện, nhất là trong mùa mưa bão, lưu ý những khu vực đã xảy ra nhiều sự cố lưới điện và/hoặc có các đường dây, máy biến áp 110kV đầy tải, quá tải.

- Tập trung triển khai các giải pháp giảm tổn thất điện năng, nhất trong khâu kinh doanh, định lượng công việc cụ thể và giám sát kết quả giải quyết.

- Tiếp tục rà soát các sai sót, bất cập trong công tác quản lý điện mặt trời mái nhà để xử lý dứt điểm về nghiệp vụ, hợp đồng, trách nhiệm cá nhân; lưu ý không thực hiện thanh toán cho những trường hợp không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam.

- Tập trung nâng cao tỷ lệ thu tiền điện và sớm hoàn thành công tác xóa thu tại nhà.

- Đẩy mạnh thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua
môi trường mạng như email, App CSKH, Zalo, Viber,...

- Theo dõi, tổ chức giải quyết nhanh yêu cầu của khách hàng.
 


TIN LIÊN QUAN

(08:14 - 25/05/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 04: I. Về sản xuất, vận hành và cung...

(08:51 - 05/05/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2023

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 03: I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp...

(08:35 - 29/03/2023)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 03 NĂM 2023

(10:40 - 06/01/2023)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2022

(07:47 - 28/11/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH...

(15:13 - 26/10/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 09 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM  CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU ...

(14:54 - 24/08/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 07 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 08 NĂM 2022

  THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN...

(14:30 - 21/07/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 06 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 07 NĂM 2022

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH...

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...