Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 15:40 | 25/03/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 2 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2021

 

A- KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 2:
I- Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện:
1- Cung cấp điện:
− Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận trong tháng 2 là 444,30 triệu kWh bằng 93,84% so với tháng 2 năm 2020. Trong 2 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đạt 977,71 triệu kWh tăng 1,69% so với cùng kỳ năm 2020 và đạt 14,34% kế hoạch Tổng công ty giao năm 2021.
− Diesel: Tổng công suất phát lên lưới trong 2 tháng đầu năm 2021 là 3,67 triệu kWh (Nhà máy điện An Hội Côn Đảo), tăng 1 ,57% so với cùng kỳ năm 2020.
− Thủy điện nhỏ: Tổng công suất phát lên lưới trong 2 tháng đầu năm 2021: 1.075 MWh (Nhà máy Thủy điện Sông Ray).
− Năng lượng mặt trời: Tổng công suất phát lên lưới trong 2 tháng đầu năm 2021: 29.028 MWh.
2- Điện thương phẩm:

− Sản lượng điện thương phẩm trong 2 tháng đầu năm 2021 đạt 1.040,52 tr.kWh tăng 6,55% so với cùng kỳ 2020 (thực hiện là 976,57 triệu kWh) và đạt 15,3% kế hoạch SPC giao. Qua đó cho thấy tình hình KTXH tỉnh BRVT cũng đã phần nào được khôi phục qua 1 thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch COVID-19 hoành hành.
Các thành phần thương phẩm cụ thể như sau:

STT

 

Thành phần

 

Sản lượng thương phẩm 2 tháng đầu năm

Năm 2020 (Tr.kWh)

Năm 2021 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng năm 2021 so với năm 2020 (%)

Tỷ trọng 2021

(%)

A

TỔNG SỐ

976.57

1,040.52

106.55

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

 28.93

 34.88

 120.58

 3.35

2

Công nghiệp – Xây dựng

 724.54

 778.87

 107.50

 74.85

3

Khách sạn – Thương nghiệp

 38.60

 38.26

 99.13

 3.68

4

Cơ quan quản lý – TDDC

 158.69

 162.47

 102.38

 15.61

5

Thành phần khác

 25.81

 26.03

 100.88

 2.50

A1

Thương phẩm 110 kV

 364.38

 381.66

 104.96

 36.68

A2

Thương phẩm 22kV

 612.19

 658.86

 107.49

 63.32

 

3- Tình hình phát triển khách hàng: tổng số khách hàng phát triển thêm 3.661 khách hàng, trong đó ánh sáng sinh hoạt (ASSH) là 2.745 khách hàng, ngoài mục đích sinh hoạt 916 khách hàng. Tổng số khách hàng đến ngày 28/02/2021: 417.665 khách hàng, trong đó có 359.950 khách hàng ASSH (chiếm 85,46%) và 60.715 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt (chiếm 14,54%).
4- Tiết kiệm điện: Trong 2 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực BRVT thực hiện tiết kiệm 10,334 triệu kWh tương đương 2,2% điện thương phẩm, cao hơn 0,1% so với kế hoạch giao (2,1%).
5- Tổn thất điện năng: Trong tháng 2/2021 Cty Điện lực BRVT thực hiện là: -5,08% giảm 7,35% so với cùng kỳ năm 2020. Lũy kế trong 2 tháng đầu năm 2021 thực hiện là -2,52% giảm 1.63% so với cùng kỳ năm 2020.
6- Tình hình sự cố:
− Sự cố lưới điện 110kV: Trong 2 tháng đầu năm 2021 xảy ra 01 vụ.
− Sự cố lưới điện 22kV: Trong 2 tháng đầu năm 2021 , trên địa bàn tỉnh
đã xảy ra 09 sự cố , cụ thể như sau:

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện/Kế hoạch

0 vụ

9 vụ

0 vụ

 

7- Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:
Trong 2 tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy giảm hơn cùng kỳ năm 2020, cụ thể như sau:

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Thực hiện

0,35

30,71

0,29

 

II- Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng:
1- Về sửa chữa lớn:
Trong năm 2021, Công ty đã đăng ký với Tổng công ty sữa chữa 22 công trình sửa chữa lớn: 02 công trình sửa chữa các công trình nguồn điện, 02 công trình sửa chữa kiến trúc, công xa, 11 công trình sửa chữa lưới 110kV và 07 công trình sửa chữa lưới phân phối với tổng vốn là 60,8 tỷ đồng. Hiện nay đang chờ Tổng Công ty quyết định giao vốn.
2- Về đầu tư xây dựng:
Trong năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ đầu tư khoảng 387 tỷ đồng để đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Mục tiêu hoàn thành đóng điện 01 công trình lưới điện 110kV: lắp máy 2 trạm biến áp 110kV Phú Mỹ 3 và 30 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng lưới điện xây dựng mới & nâng cấp cải tạo để đưa vào vận hành bao gồm:
+ Tổng dung lượng trạm 110kV tăng thêm: 63 MVA
+ Đường dây trung thế: 197,98km
+ Đường dây hạ thế: 121,36km
+ Tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm: 14,69 MVA.
III- Công tác kinh doanh điện năng và dịch vụ khách hàng:
1 - Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng: Lũy kế đến tháng 02/2021 giải quyết cấp điện cho 40 công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 1,87 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), giảm 1,316 ngày so với cùng kỳ năm 2020.
2- Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Lũy kế đến tháng 02/2021, Công ty phát triển được 3.661 khách hàng, trong đó có 2.745 khách hàng sinh hoạt và 916 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,623 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), giảm 0,05 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
− Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 1,623 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), giảm 0,05 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.
− Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 1,804 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 07 ngày), giảm 0,005 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2020.
B- TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 3 NĂM 2021:
− Xây dựng và triển khai kế hoạch nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; Giảm tổn thất điện năng; Tăng giá bán bình quân; Tăng tiết kiệm điện; Bảo đảm an toàn lao động, Thực hiện các giải pháp đảm bảo hoàn thành các chi tiêu kế hoạch Tổng Công ty giao.
− Triển khai thi công các công trình sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng theo kế hoạch Tổng công ty giao, ưu tiên các công trình nguồn và lưới điện.
− Xây dựng chương trình tiết kiệm điện năm 2021 của công ty, có các biện pháp cụ thể để kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện tại các đơn vị. Phối hợp với Sở Công Thương trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
− Lập kế hoạch triển khai công tác giảm TTĐN phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, trong đó cần phân ra chi tiết công việc theo từng cấp điện áp (110kV, trung và hạ áp) và giao tiến độ, nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, cá nhân liên quan.
− Lập kế hoạch xử lý theo tháng, quý, năm 2021 các thiết bị đo đếm (công tơ, TU, TI) quá hạn, đến hạn kiểm định và chưa thay thế.
− Triển khai những công việc liên quan trên cơ sở quyết định tạm giao của Tổng công ty về kế hoạch sửa chữa lớn năm 2021.
− Duy trì liên tục công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong xã hội. Tổ chức thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả các chương trình, hoạt động về tiết kiệm điện…
− Tăng cường công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng chống lụt bão. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương trong việc thực hiện, công tác tuyên truyền và xử lý.
− Tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm sự cố, giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, các công trình cải tạo, nâng công suất và xây dựng mới theo kế hoạch.
− Thực hiện tốt kế hoạch sửa chữa, bảo trì, thí nghiệm và các công trình cải tạo lưới điện.
− Thực hiện cấp điện nhanh chóng cho khách hàng, làm việc với khách hàng lớn nắm lại nhu cầu phụ tải, ký biên bản thỏa thuận về các giải pháp cung cấp điện, điều hòa phụ tải và tiết kiệm điện để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục.
− Tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm một số lĩnh vực quản lý điều hành (theo quy định, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên) kịp thời cập nhật hướng dẫn các quy định mới để áp dụng đúng.


THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : 0254.2210 979 Fax: 0254.3510 298

Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn or www.pcvungtau.evnspc.vn

Email: dienluc.brvt@evnspc.vn


 


TIN LIÊN QUAN

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...

(13:51 - 20/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(14:40 - 24/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022

(14:51 - 04/03/2022)

THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN

(15:47 - 18/02/2022)

THÔNG BÁO NGÀNH ĐIỆN BRVT TRIỂN KHAI THAY 100% CÔNG TƠ ĐIỆN CƠ KHÍ BẰNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ TRONG NĂM 2022

(14:14 - 17/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2022

(09:05 - 20/12/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

(10:11 - 03/12/2021)

Công bố Danh sách Khách hàng trúng thưởng chương trình "Cài App ngay, quà liền tay" năm 2021

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2021, tại Công ty Điện...

(16:58 - 17/11/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021