Về chúng tôi

Công bố thông tin

Đăng bởi Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu | 14:30 | 23/02/2021

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 1 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2021

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

THÁNG 1 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2021

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 02 năm 2021

 

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH THÁNG 1:

I. Về sản xuất, vận hành và cung cấp điện :

1. Cung cấp điện:

Trong tháng 1 năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đã cung cấp đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương như: Thực hiện tốt việc cấp điện cho các thành phần phụ tải quan trọng, phụ tải sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh; đảm bảo cung cấp điện an toàn trong ngày Tết  Dương lịch vừa qua.

2. Điện sản xuất: Tháng 1 đạt 1.991,44 MWh cấp điện cho Huyện Côn Đảo  tăng 11,6 % so với cùng kỳ năm 2020.

3. Điện nhận lưới: Sản lượng điện nhận toàn tỉnh thực hiện đạt 566,86  triệu kWh tăng 26,27 % so với cùng kỳ năm 2020.

4. Điện thương phẩm: Tổng sản lượng điện thương phẩm thực hiện được 570,13 triệu kWh tăng  19,95% so với cùng kỳ năm 2020 (475,33 triệu kWh). Trong đó thành phần công nghiệp xây dựng đạt 434,5 triệu kWh tăng 23,98% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể như sau:

STT

Thành phần Sản lượng thương phẩm  tháng 1-2021

Năm 2020 (Tr.kWh)

Năm 2021 (Tr.kWh)

Tốc độ tăng so với năm 2020 (%)

Tỷ trọng 2021

(%)

A

TỔNG SỐ

475,33

570,13

119,95

 

1

Nông - Lâm -Thuỷ

13,93

16,64

119,49

2,92

2

Công nghiệp – Xây dựng

350,47

434,50

123,98

76,21

3

Khách sạn – Thương nghiệp

19,57

20,41

104,32

3,58

4

Cơ quan quản lý – TDDC

78,29

85,03

108,62

14,91

5

Thành phần khác

13,07

13,54

103,60

2,38

A1

Thương phẩm 110 kV

159,59

216,51

135,67

37,97

A2

Thương phẩm 22kV

315,74

353,63

112,00

62,03

5. Tiết kiệm điện: Trong tháng 01/2021, Công ty Điện lực BRVT tiết kiệm 12,5 triệu kWh, tương đương 2,2 % điện thương phẩm.

6. Chỉ tiêu thanh toán tiền điện không dùng tiền mặtTrong tháng 01 năm 2021 có 366.378 khách hàng được thu qua 10 ngân hàng, 1.670 điểm thu hộ trên địa bàn tỉnh với số tiền thu được là 776,743 tỷ đồng đạt 91,76% doanh thu tiền điện.

7. 12 dịch vụ cung cấp điện qua TT CSKH và các T tâm/Cổng DV công:  Trong tháng 01/2021 Công ty đã giải quyết được 97,66% giao dịch cấp điện qua TT.CSKH và DVCQG (1.999 yêu cầu), trong đó:

   - Cấp điện mới: 1.347 trường hợp

   - Các dịch vụ liên quan đến hợp đồng: 652 trường hợp.

8. Dịch vụ qua cổng DVCQG: Trong tháng 01/2021 thực hiện được 852 trường hợp  đạt 51,20%.

9. Dịch vụ theo phương thức điện tử: Trong tháng 01/2021 thực hiện được 1.252/1.352 trường hợp , đạt 92,60%.

10. Tỷ lệ thu tiền điện:

Trong tháng 01/2021, doanh thu của Cty Điện lực BRVT là 1.099 tỷ đồng  và thu tiền điện thực hiện: 846,513 tỷ đồng, tỷ lệ thu đạt 74,65 %

11. Chỉ số tiếp cận điện năng giảm xuống ≤ 7 ngày làm việc:

a. Cấp điện mới cho khách hàng có xây dựng đường dây và trạm biến áp riêng: Tháng 01/2021 giải quyết cấp điện cho 21công trình mua điện từ lưới điện trung áp. Thời gian giải quyết trung bình là 1,86 ngày, ít hơn so với chỉ tiêu (chỉ tiêu EVN giao ≤ 7 ngày làm việc), giảm 1,35 ngày so với cùng kỳ năm 2020.

b. Cấp điện mới khách hàng hạ áp: Tháng 01/2021, Công ty phát triển được 2.939 khách hàng, trong đó có 2.176 khách hàng sinh hoạt và 763 khách hàng ngoài sinh hoạt, với thời gian thực hiện trung bình như sau:

- Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn: giải quyết 1,65 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 03 ngày), tăng 0,02 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.

- Khách hàng mục đích sinh hoạt khu vực nông thôn: giải quyết 1,56 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤ 05 ngày), giảm 0,1 ngày/khách hàng so cùng kỳ năm 2020.

- Khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt: giải quyết 1,80 ngày/khách hàng (chỉ tiêu giao ≤  07 ngày), giảm 0,05 ngày/khách hàng với cùng kỳ năm 2020.

12. Tình hình sự cố:

- Sự cố lưới điện 110kV:

Mô tả

Đường dây 110 kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện/Kế hoạch

0 vụ

0 vụ

1

- Sự cố lưới điện 22kV:

Mô tả

Đường dây 22kV

Trạm biến áp

Thoáng qua

Kéo dài

Thực hiện/Kế hoạch

0 vụ

6 vụ

0 vụ

13. Tình hình thực hiện độ tin cậy cung cấp điện:

Trong tháng đầu năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện đạt các chỉ số độ tin cậy giảm hơn cùng kỳ năm 2020, cụ thể như sau:

 

MAIFI

SAIDI

SAIFI

Thực hiện

0,208

23,217

0,2317

 

II. Về sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng :

1. Về sửa chữa lớn :

Trong năm 2021, Công ty đã đăng ký với Tổng công ty sữa chữa 22 công trình sửa chữa lớn: 02 công trình sửa chữa các công trình nguồn điện, 02 công trình  sửa chữa kiến trúc,công xa,11 công trình sửa chữa lưới 110kV và 07 công trình sửa chữa lưới phân phối với tổng vốn là 60,8 tỷ đồng. Hiện nay đang chờ Tổng Công ty quyết định giao vốn.

2. Về đầu tư xây dựng:

Trong năm 2021, Công ty Điện lực Bà Rịa -Vũng Tàu sẽ đầu tư khoảng 387 tỷ đồng để đầu tư trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Mục tiêu hoàn thành đóng điện 01 công trình lưới điện 110kV: lắp máy 2 trạm biến áp 110kV Phú Mỹ 3 và 30 công trình lưới điện phân phối với tổng khối lượng lưới điện xây dựng mới & nâng cấp cải tạo để đưa vào vận hành bao gồm:

- Tổng dung lượng trạm 110kV tăng thêm: 63 MVA

- Đường dây trung thế: 197,98km

- Đường dây hạ thế: 121,36km

- Tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm: 14,69 MVA

B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2021:

- Tính toán giao kế hoạch các chỉ tiêu : Tổn thất điện năng, Điện nhận lưới, Điện thương phẩm, Giá bán bình quân , Suất sự cố, Độ tin cậy lưới điện, Năng suất lao động, Lợi nhuận cho các đơn vi trực thuộc.

- Xây dựng lại kế hoạch SXKD - ĐTPT 5 năm 2021-2025 theo văn bản Tổng công ty giao.

- Triển khai thực hiện các công trình Đầu tư xây dựng và Sửa chữa lớn năm 2021.

- Đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho nhu cầu phụ tải, vận hành an toàn các đường dây và trạm biến áp.

- Thực hiện  việc cung cấp điện trên địa bàn tỉnh theo phương thức điện tử vào năm 2021.

- Tập trung chuyển đổi các quy trình từ thủ công sang điện tử trong tất cả các lĩnh vực hoạt động trong Công ty. Đối với khách hàng sử dụng điện và các đối tác bên ngoài: Chuyển đổi sang phương thức giao dịch điện tử. Đối với khách hàng nội bộ áp dụng trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ: Rà soát ứng dụng CNTT thay đổi quy trình từ thủ công sang điện tử.

- Đẩy mạnh ứng dụng trong xử lý nghiệp vụ trong kinh doanh, dịch vụ khách hàng, kỹ thuật, an toàn và đầu tư xây dựng tại hiện trường qua nền tảng các tiện ích trên thiết bị di động (app mobile).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Kế hoạch Vật tư – Công ty Điện lực Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.2210 979    Fax: 0254.3510 298

Địa chỉ: 60 Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, Tỉnh BRVT

Website: www.pcbariavungtau.evnspc.vn  or   www.pcvungtau.evnspc.vn

Email: dienluc.brvt@evnspc.vn

 


TIN LIÊN QUAN

(15:38 - 15/06/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 05 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 06 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(10:50 - 24/05/2022)

THÔNG CÁO BÁO CHÍ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 04 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 05 NĂM 2022

Bà Rịa – Vũng Tàu , ngày 15 tháng 05 năm 2022 Hiện nay tỉnh...

(13:51 - 20/04/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 03 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 04 NĂM 2022

  TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM CÔNG TY...

(14:40 - 24/03/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 02 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 032 NĂM 2022

(14:51 - 04/03/2022)

THÔNG BÁO MỘT SỐ NỘI DUNG XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN

(15:47 - 18/02/2022)

THÔNG BÁO NGÀNH ĐIỆN BRVT TRIỂN KHAI THAY 100% CÔNG TƠ ĐIỆN CƠ KHÍ BẰNG CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ TRONG NĂM 2022

(14:14 - 17/02/2022)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 01 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 02 NĂM 2022

(09:05 - 20/12/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 11 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2021

(10:11 - 03/12/2021)

Công bố Danh sách Khách hàng trúng thưởng chương trình "Cài App ngay, quà liền tay" năm 2021

Hôm nay, vào lúc 15 giờ 00 phút ngày 01/12/2021, tại Công ty Điện...

(16:58 - 17/11/2021)

TCBC: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 10 VÀ KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2021