Tin mới new

(08:17 - 29/04/2022)

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 5/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:01 - 20/04/2022)

KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA LƯỚI ĐIỆN Từ ngày 01/04 đến ngày 30/04/2022

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(08:11 - 29/03/2022)

Về việc tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch tháng 4/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(07:48 - 29/03/2022)

Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện tháng 4 (từ ngày 01/4/2022 đến ngày 30/4/2022)

Căn cứ văn bản số 2184/EVN SPC-KTSX ngày 15/03/2016 của Tổng công ty Điện...

(15:34 - 02/03/2022)

VỀ VIỆC TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN THEO KẾ HOẠCH THÁNG 3/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(11:04 - 09/02/2022)

Về việc tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch Tháng 2/2022

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...

(14:08 - 26/11/2021)

THÔNG BÁO: Về việc tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, công ty Điện...

(10:56 - 28/10/2021)

Thông báo: Về việc tạm ngừng cung cấp điện theo kế hoạch tháng 11 năm 2021

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, Công ty Điện lực...